POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest EFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS: 0000531591, zwana w niniejszym dokumencie jako „Administrator”.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”;
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Administratora.
  Dane kontaktowe Administratora:
  EFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  adres: ul. Branickiego 10/46, 02-972 Warszawa,
  nr KRS: 0000531591
  kontakt mailowy: rodo@efekta.waw.p
 4. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego
  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego. Administrator prowadzi korespondencję za pośrednictwem e -mail z następującymi osobami fizycznymi, które przesłały wiadomość do EFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem formularza kontaktu.Dane osobowe osób, które wypełniły formularz kontaktowy przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów (tylko i wyłącznie po uprzednio wyrażonym przez Państwa żądaniu przedstawienia takiej oferty!). Dane osobowe w zakresie formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego.Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państw o otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204). W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody tej stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w u stawie.
 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe osoby, która udostępniła je bezpośrednio do EFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przede wszystkim:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • inne dobrowolnie podane dane osobowe, które znalazły się w formularzu kontaktu lub w innej formie komunikatu adresowanego do Administratora (przede wszystkim dane wskazane nam w rubrykach formularza: wybór miasta/temat/treść wiadomości).
 6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo żądania dostępu do swoich danych;
  • Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych;
  • Prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych;
  • Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?

   Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii
   (zostanie Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),
   Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),
   Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
   sposób przetwarzane,
  • wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych,
  • gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim).Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:
  • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Prawo do ograniczenia przetwarzania danychJesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:
  • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość),
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO – w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:
  • ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
  • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane. Wcześniej rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e -mail Administratora, który wskazaliśmy Państwu powyżej.
 8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego są one gromadzone, tj przez następujące okresy:
  • przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach złożonego zapytania przez formularz kontaktowy,
  • przez czas prowadzonych działań marketingowych albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych) Informujemy, iż EFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej windykacji roszczeń).Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność.
 10. Informacje dotyczące plików cookies:
  1) Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki cookies.
  2) Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.
  3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
  4) Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę
  internetową.
 11. Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.