ODDZIAŁ ZAGRANICZNY KSIĘGOWOŚĆ

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy pochodzą z krajów UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), chcąc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, mają taką możliwość utworzenia w Polsce oddziału spółki zagranicznej. Jest to możliwe dzięki ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Co ważne, oddział firmy zagranicznej będzie podlegał dokładnie takim samym zasadom prowadzenia działalności, co polscy przedsiębiorcy. Oddział taki ma więc obowiązek m.in. prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sporządzania sprawozdania finansowego.

Kilka najważniejszych aspektów dotyczących oddziału firmy zagranicznej, jego utworzenia, a także prowadzenia dla niego rachunkowości:

 1. Oddział nie posiada osobowości prawnej odrębnej od spółki- matki (jednostki macierzystej), może prowadzić działalność wyłącznie w takim zakresie, w jakim prowadzi ją spółka- matka
  • nazwa oddziału musi być zgodna z nazwą jednostki macierzystej, a do tego zawierać formę prawną wyrażoną w języku polskim oraz dopisek „oddział w Polsce”
 2. Oddział powinien mieć ustanowionego reprezentanta – jego dane powinny się znaleźć na zgłoszeniu przesyłanym do Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Oddział powinien mieć siedzibę w Polsce z prawem do niej (np. umowa najmu), może być to również biuro wirtualne
 4. Oddział spółki zagranicznej w Polsce nie musi mieć zgromadzonego kapitału zakładowego, pełną odpowiedzialność w zakresie praw i obowiązków za oddział przyjmuje spółka- matka
 5. Aby efektywnie założyć oddział spółki zagranicznej konieczne jest:
  • podjęcie decyzji przez spółkę – matkę, np. w formie uchwały;
  • uzyskanie wpisu oddziału do polskiego rejestru handlowego (KRS)
 6. Dodatkowe formalności związane z założeniem oddziału:
  • zgłoszenie jednostki macierzystej do urzędu skarbowego i uzyskanie numeru NIP;
  • zgłoszenie oddziału do urzędu skarbowego (w przypadku zatrudniania przez oddział pracowników, oddział musi otrzymać oddzielny numer NIP umożliwiający płatność składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy)
  • rejestracja spółki- matki jako płatnika podatku VAT ( o ile oddział ma zamiar wykonywać czynności opodatkowane VAT)
 7. Oddział powinien prowadzić rachunkowość:
  • w języku polskim,
  • zgodnie z ustawą o rachunkowości
 8. Oddział płaci podatek CIT od dochodów osiąganych w Polsce, jest również płatnikiem VAT, a o ile zatrudnia pracowników- również płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy za pracowników

Bazując na doświadczeniach naszych klientów, o ile są oni zwykle bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia działalności biznesowej w Polsce, o tyle dopełnienie wszystkich wymagań prawno- formalnych jest dla nich nierzadko problematyczne.

Wynika to w dużej mierze z konieczności dokładnego poznania polskich, dość skomplikowanych i często się zmieniających przepisów księgowych. Dodatkowym utrudnieniem dla zagranicznego przedsiębiorcy jest wciąż dominujący w kontaktach z administracją język polski. Dodatkowo, wyzwaniem jest połączenie polskiej sprawozdawczości ze szczegółowym raportowaniem do spółki- matki za granicą.

Z tych względów wielu naszych klientów zdecydowało się powierzyć prowadzenie księgowości oddziału swojej firmy biuru księgowemu Efekta sp. z o.o. Decydując się na obsługę księgową Państwa oddziału przez nasze biuro, otrzymują Państwo:

 • księgowość prowadzoną przez specjalistów z długoletnim stażem i międzynarodowym doświadczeniem,
 • gwarancję poprawności, zgodności z przepisami wszelkich operacji księgowych,
 • terminowości przy składaniu niezbędne deklaracji podatkowych (dochodowego PIT, CIT oraz VAT),
 • kontakt w języku angielski.

Co oferujemy:

 • pomoc w założeniu oddziału,
 • rejestracja dokumentów księgowych i prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi przepisami,
 • sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych JPK VAT,
 • bieżące oraz roczne rozliczanie PIT i CIT,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • składanie deklaracji oraz wszelkie rozliczenia z ZUS,
 • obsługa kadrowo- płacowa,
 • raportowanie zarządcze do spółki-matki,
 • kontakt w imieniu klienta z ZUS, GUS, Urzędem Skarbowym

Powierz nam księgowość swojego oddziału, a zyskasz czas i gwarancję poprawnie prowadzonej księgowości! Ty będziesz mógł skupić się na prowadzeniu Twojego biznesu!